Geschiedenis

Historie van de Noodgemeente Protestant Maluku di Belanda of de NGPMB

 

Op de Molukken, ook bekend onder de naam de Specerijeilanden, hebben in de afgelopen decennia verschillende godsdiensten hun opwachting gemaakt. Rond de veertiende eeuw na Christus verscheen het hindoeisme. De volgende eeuw werd de islam door Arabische handelaren ingevoerd. Het Christendom, met name het rooms-katholicisme kwam door de komst van de Portugezen en de Spanjaarden.
Vanwege de grote winst die men kon behalen met de specerijen zoals foelie, nootmuskaat en kruidnagelen wierp de Verenigde OostIndische Compagnie haar begerig oog op Maluku. Met de handel kwamen de priesters en dominees. Het Calvinistisch protestantisme, streng en strak in de leer, werd door de VOC op de Molukken ingevoerd. In 1673 werd ‘de Ambonsche kerkorde’ ingevoerd. In 1733 verscheen de eerste Maleise bijbel naar de vertaling van Melchior Leydekker. In 1799 werd de VOC opgeheven en nam de godsdienstvrijheid een grote vlucht. In 1816 besloot koning Willem I tot de oprichting van de Protestantse kerk in Ned. Indie, de zogenaamde Indische (Hervormde) kerk. In deze periode was er nog geen sprake van een eigen zelfstandige, Molukse kerk. Een kerk die de ruimte werd geboden om zelf ideeen inzake het geloof en geloofskwesties te ontwikkelen. Naast de prediker, kwamen de hulpprediker, inlands leraar en utusan indjil oftewel de evangelist. Door de scheiding van kerk en staat ontstond in de dertiger jaren van de 20ste eeuw diverse zelfstandige kerkgenootschappen. Op 6 september 1935 werd de Gereja Protestan Maluku oftewel de Molukse Protestantse Kerk opgericht. Als kerkelijk zegel wordt gebruikt I Corinthiers 3:6 “Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf wasdom”. Veel Ambonnezen dienden in het voormalig Nederlands Indisch Leger oftewel het KNIL. Het leger zorgde voor kleding, voedsel, medische zorg maar ook voor de geestelijke verzorging. Legerpredikanten in het KNIL waren pendeta’s (dominees) die door de GPM aan het KNIL werden uitgeleend. Deze pendeta’s hadden de rang van officier. De Gereja Protestan Maluku is nu onderdeel geworden van de Gereja Protestan Indonesia (Indonesische Protestantse Kerk) die in 1950 werd opgericht.

Lees hier verder.