RIVM maatregelen: NGPMB – informatie

Lees hier de laatste updates (24 januari 2022) over hoe de NGPMB omgaat met de corona-crisis. We volgen de richtlijnen van het RIVM, de landelijke overheid, de gemeente Vught, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM. De richtlijnen van de PKN zijn te lezen op de website van de PKN.

 

maandag 24 januari 2022
Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

De BMJ heeft op zondag 23 februari 2022 besloten om de erediensten te hervatten op zondag 6 februari 2022. De bestaande veiligheidsmaatregelen blijven van kracht.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.

de BMJ

woensdag 19 januari 2022
Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

De BMJ komt zondag 23 januari 2022 bij elkaar om de huidige ontwikkelingen te bespreken. Wij zullen u hierna verder informeren via onze website.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.

de BMJ

zondag 16 januari 2022
Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

Na ontvangst van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) advies – dat wordt verwacht in de loop van dinsdag 18 januari 2022 a.s. – wordt hier een bericht van de BMJ geplaatst.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.

de BMJ

zaterdag 18 december 2021
Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

We gaan vanaf zondag 19 december 2021 helaas weer een stap terug moeten maken. 

In navolging van de persconferentie van 18 december 2021 rondom het coronavirus zullen er in de periode vanaf 20 december 2021 tot nader order geen kerkelijke activiteiten plaatsvinden.

Op deze manier hopen we optimale veiligheid te bieden aan alle gemeenteleden en waar mogelijk mee te werken aan maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (omikron) te beperken. 

Wij blijven de landelijke ontwikkelingen volgen en nemen uiterlijk eind januari 2022 een besluit voor de volgende periode. Houdt onze website in de gaten voor het laatste nieuws.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.

de BMJ

dinsdag 30 november 2021
Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

Advies van het CIO
Tijdens de persconferentie op vrijdag 26 november 2021 zijn aanvullende strengere maatregelen bekend gemaakt. Doel is het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag door, maar met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten vanaf 17.00 uur en de essentiële winkels vanaf 20.00 uur.

Deze maatregelen zijn ingegaan op zondagmorgen 28 november om 05.00 uur. Ze gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.

In dit tweede en samenvattende advies wordt ingegaan op de gevolgen voor de kerkdiensten en voor de doordeweekse kerkelijke activiteiten.

CIO roept de aangesloten kerken op om op een verantwoorde wijze uitvoering te (laten) geven aan deze maatregelen en dringende adviezen.

Het advies  betreft de volgende aandachtspunten:

Kerkdiensten
De anderhalve meter als veilige afstand is opnieuw als een wettelijke verplichting ingevoerd per woensdag 24 november jl. (zie staatsblad 564). Deze verplichting geldt ook voor kerkdiensten. Dit betekent dus dat er per kerkgebouw dient te worden bepaald hoeveel kerkgangers er met inachtneming van deze afstandsnorm een zitplaats kunnen vinden in het kerkgebouw. Dit is in de regel minder dan 1/3 van het reguliere aantal zitplaatsen.

Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. Looproutes in het kerkgebouw en het vermijden van opstoppingen bij het verlaten van het kerkgebouw zijn onderwerpen die aandacht behoeven.

Met name voor kleinere kerkgebouwen die een beperkt aantal zitplaatsen hebben op 1,5 m afstand verdient het overweging om opnieuw een reserveringssysteem te hanteren, zodat geen kerkgangers behoeven te worden teleurgesteld. Voor die situaties waarin geen reserveringssysteem nodig is, kan ook een registratiesysteem worden overwogen.

CIO wijst erop dat de anderhalve meter regel niet geldt voor een voorganger bij de bediening van de doop of het vieren van eucharistie of avondmaal. Deze uitzondering geldt voor zover “de werkzaamheden niet met inachtneming van de veilige afstand kunnen worden verricht”. Extra voorzorgsmaatregelen zijn hierbij een aandachtspunt.

Mondkapjes
Hoewel deze niet verplicht zijn in kerkgebouwen adviseert CIO aan de aangesloten kerkgenootschappen nadrukkelijk te overwegen om bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij verplaatsingen kerkgangers te vragen een mondkapje te dragen. Dit advies werd in een vorige fase van deze pandemie ook al gegeven.

Kerkdiensten na 17.00 uur

De kerkdiensten rond de Kerst (kerstavond en beide kerstdagen) hebben de aandacht van CIO en zullen tijdens een volgend overleg met de minister aan de orde komen. Veel zal afhangen van de ontwikkelingen in het aantal besmettingen.

Gevolgen voor doordeweekse kerkelijke activiteiten (na 17.00 uur)
“Het dagelijkse leven gaat overdag door, in de avond is bijna alles gesloten”. Ook op doordeweekse dagen is het van groot belang om het aantal contactmomenten te verminderen.

Een verantwoorde toepassing van de basisregels blijft van belang.
Ook omdat het coronatoegangsbewijs (CTB) niet van toepassing is op kerkdiensten. De overige basisregels zijn: blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht.

CIO adviseert met nadruk om als kerken aandacht te hebben voor kwetsbare personen of groepen van personen die de kerkdienst willen bezoeken. Ook adviseert CIO om bij kerkdiensten niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken en rekening te houden met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw. Aantal zitplaatsen, aantal kerkgangers en de ruimtelijke indeling zijn hierbij van belang.

Ventilatie en (samen) zingen
Een goede ventilatie is van groot belang. CIO adviseert zo nodig concrete aanpassingen in een kerkgebouw uit te (laten) voeren. Op 11 oktober jl. publiceerde het ministerie van VWS de handreiking basistips voor ventileren. Meer informatie hierover vindt u via https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/11/meer-aandacht-voor-goed-ventileren.

Het verdient overweging om het aantal samen te zingen liederen tijdens een kerkdienst te beperken en op een ingetogen wijze te zingen. Op de website www.eerstehulpbijventilatie.nl vindt u hierover nuttige informatie en een rekentool die een indicatie kan geven over wat mogelijk verantwoord is in uw kerkgebouw.

Advent
We bevinden ons in de Adventstijd: de tijd van verwachten en toeleven naar het Kerstfeest. Wij hopen dat we ondanks deze verscherpte maatregelen een goede adventstijd mogen beleven. Wanneer de maatregelen voldoende effect zullen hebben, zal het hopelijk mogelijk zijn om op een gepaste wijze het Kerstfeest te vieren.

De adviezen in dit bericht gelden vooralsnog tot 19 december 2021.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.

de BMJ

vrijdag 5 november 2021
Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

Op dinsdag 2 november kondigde de overheid maatregelen aan om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.
De nieuwe maatregelen gelden vanaf zaterdag 6 november. Een aantal aspecten is voor kerken van belang. We nemen immers verantwoordelijkheid voor de gezondheid van anderen en onszelf. In openbare gebouwen, winkels en scholen gaat opnieuw een mondkapjesplicht gelden. Hoewel deze verplichting niet geldt voor kerkgebouwen adviseert de BMJ om – net als in het onderwijs – mensen te vragen een mondkapje te dragen bij verplaatsingen. Daarmee vallen we terug op een advies dat reeds eerder is gegeven.

Naast het handhaven van de basismaatregelen is het dringende advies van de overheid om weer anderhalve meter afstand te houden op plaatsen waar veel mensen samenkomen. Het moderamen geeft daarom het advies om deze 1,5 meter afstand ernstig te overwegen voor kerkdiensten. Hierbij dient te worden overwogen dat het coronatoegangsbewijs niet verplicht is voor kerkdiensten.

De adviezen in dit bericht gelden vooralsnog tot 12 november 2021.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.

de BMJ

maandag 20 september 2021
Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

We gaan vanaf zondag 26 september 2021 een nieuwe fase in m.b.t. de coronamaatregelen. U hoeft u zich niet meer aan te melden voor de kerkdiensten. Een aantal maatregelen blijft van kracht bij het bezoeken van de kerk. Zie: “de Huisregels NGPMB” op de Homepage.
Wij blijven voorlopig de indeling van de stoelen houden. Op deze manier houden we gepaste afstand en maken we het kerkbezoek zo veilig mogelijk.
Na afloop van de dienst bent u van harte welkom voor een kopje koffie en thee. Denkt u er wel aan dat u gepaste afstand houdt en ieders wens hierin respecteert.
Wij zullen u op de hoogte blijven houden van de huidige ontwikkelingen voor onze kerkgenootschap via onze website.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.

de BMJ

vrijdag 2 juli 2021

Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

De afgelopen maanden zijn wij als kerkgenootschap geschud door de consequenties die het coronavirus had voor de erediensten en het totale kerkelijke leven. De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn gelukkig gunstiger te noemen en de meeste Gemeenteleden zullen inmiddels zijn gevaccineerd en voor hen zal gelden: hoe eerder we weer naar de kerk kunnen, hoe liever. De BMJ heeft op zondag 27 juni 2021 besloten om per 1 augustus 2021 de draad weer op te pakken met de erediensten.
Wij zullen u op de hoogte blijven houden van de huidige ontwikkelingen voor onze kerkgenootschap via onze website.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.

de BMJ

maandag 24 mei 2021

Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn gelukkig gunstig te noemen maar wij blijven helaas nog gesloten tot nader order. In juni zullen wij de situatie opnieuw bekijken. Wij hopen dat u begrip heeft voor de ontstane situatie.
Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en consequenties voor onze kerk via onze website.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.
de BMJ

donderdag 4 maart 2021

Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn nog steeds somber te noemen en om die reden blijft de kerk helaas nog gesloten tot nader order. Eind maart zullen wij de situatie opnieuw bekijken. Wij hopen dat u begrip heeft voor de ontstane situatie.
Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en consequenties voor onze kerk via onze website.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.
de BMJ

zaterdag 3 april 2021

Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn nog steeds somber te noemen en om die reden blijft de kerk helaas nog gesloten tot nader order. Eind april zullen wij de situatie opnieuw bekijken. Wij hopen dat u begrip heeft voor de ontstane situatie.
Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en consequenties voor onze kerk via onze website.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.
de BMJ

donderdag 4 maart 2021

Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn nog steeds somber te noemen en om die reden blijft de kerk helaas nog gesloten tot nader order. Eind maart zullen wij de situatie opnieuw bekijken. Wij hopen dat u begrip heeft voor de ontstane situatie.
Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en consequenties voor onze kerk via onze website.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.
de BMJ

maandag 11 januari 2021

Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn zeer somber te noemen en met het vooruitzicht van een verlenging van de bestaande lockdown heeft de BMJ besloten om de kerk te sluiten t/m eind januari 2021. Wij zullen ons in februari 2021 opnieuw beraden over de al of niet openstelling van de kerk na deze periode. Wij hopen dat u begrip heeft voor de ontstane situatie.
Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en consequenties voor onze kerk via onze website.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.
de BMJ

dinsdag 1 december 2020

Mondkapjes verplicht vanaf 1 december

Beste Gemeenteleden van de NGPMB

Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen. Bijvoorbeeld in een winkel, het gemeentehuis of op het station.

Als mensen een vaste zitplaats hebben, mag het mondkapje af. Bijvoorbeeld in een theater. Als mensen van hun plek opstaan, moet het mondkapje weer op. Behalve in het vliegtuig of het openbaar vervoer. Hier houdt u het mondkapje altijd op.

Besloten gebouwen: geen advies, vaak wel mondkapje
De verplichting geldt niet voor besloten gebouwen. Dit zijn gebouwen die niet vrij voor publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst. Daar zijn mondkapjes niet verplicht door de overheid. Bijvoorbeeld in kerken, moskeeën, tempels en synagogen. Organisaties of ondernemers kunnen wel zelf bepalen of ze een mondkapje adviseren. Zij kunnen u ook verplichten een mondkapje te dragen.
De BMJ heeft besloten om het dragen van mondkapjes te verplichten wanneer u zich door het schoolgebouw begeeft en dat hebben wij gedaan om de volgende redenen;
– Wij een grote groep Gemeenteleden hebben die in de risicogroep zit
– De ruimte in de aula niet zo groot is als bijvoorbeeld in een kerkgebouw
Het mondkapje mag tijdens de Eredienst af, wanneer iedereen een vaste zitplaats heeft.

Wij zorgen ervoor dat bij de presentielijst in de hal er een doosje met mondkapjes beschibaar is,

Wij als BMJ vragen hiervoor uw begrip.

donderdag 8 oktober 2020

In oktober maximaal 30 mensen tijdens eredienst en geen gemeentezang

Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

Gehoord hebbend de overheid adviseren wij gemeenten zeer dringend om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.

Ook voor huwelijken geldt een maximum van 30 personen.

Voor een uitvaart geldt nog steeds dat er geen maximum is aan het aantal personen dat bij elkaar mag komen mits men kan reserveren, placeren en een gezondheidscheck kan doen. Als reserveren en placeren niet mogelijk is, dan is het maximum aantal personen binnen 100. En natuurlijk: Mensen worden geplaceerd op 1,5 meter afstand en de adviezen van het RIVM ten aanzien van zingen en ventilatie in gebouwen worden opgevolgd.

Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen.

vrijdag 10 juli 2020

Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

De richtlijnen rondom het coronavirus zijn verruimd en we zijn heel blij dat de NGPMB op zondag 19 juli 2020 haar deuren weer kan openen en we zijn verheugd dat we u weer mogen ontvangen, ook al zijn de omstandigheden wat anders. Wel zijn er allemaal maatregelen nodig om alles in goede banen te leiden. En wij moeten ons houden aan de ‘anderhalve meter’. De BMJ heeft daarom een gebruiksplan en protocol opgesteld voor het gebruik van onze kerkruimte in bs. De Springplank.

Zie voor verdere informatie onze Homepage

zondag 31 mei 2020

Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

Tot onze spijt kunnen wij in de maand juni ook geen kerkelijke activiteiten houden.
Dit komt mede door verschillende factoren:

  • Beide voorgangers zitten in de risicogroep!
  • Een groot aantal Gemeenteleden zitten in de risicogroep!
  • De ruimte waarin wij kerken is zeer waarschijnlijk te klein voor max 30 personen.
  • Strak Protocol van de PKN

Concreet betekent dit het volgende:
Dat er tot en met 1 juli geen kerkelijke activiteiten zullen plaatsvinden tot nader order.

De BMJ zal eind juni overleg hebben en hierover communiceren via de website van de NGPMB.

dinsdag 24 maart 2020

Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

Vanwege de verspreiding van het coronavirus heeft het kabinet op de persconferentie van maandagavond verschillende maatregelen afgekondigd voor het openbare leven. Deze maatregelen hebben ook consequenties voor het kerkelijk leven van de NGPMB.

Concreet betekent dit het volgende:
Dat er tot en met 1 juni geen kerkelijke activiteiten zullen plaatsvinden tot nader order.

Mocht u vragen of zorgen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat via de e-mail: secretariaat@ngpmbvught.nl en mobiel/WhatsApp: +31 633 786 716

We bidden voor iedereen die met de gevolgen van het coronavirus en de maatregelen te maken heeft: voor mensen in de gezondheidszorg en in maatschappelijke functies, voor zieken, voor iedereen die in het dagelijks functioneren beperkt is, voor eenzamen en voor iedereen die vervuld is van angst en zorg. We dragen elkaar ook in deze tijd.

Omdat veel kerkdiensten niet door zullen gaan, zal elke zondag een korte kerkdienst, verzorgd door de Protestantse Kerk in Nederland, op televisie worden uitgezonden. Deze is te zien om 9:20 uur, op NPO 2.

woensdag 18 maart 2020

Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

De EO heeft een speciale website ingericht om je zondag in te vullen, die fungeert als knooppunt voor kerkdiensten, gebed en geloofscontent:
www.eo.nl/zondag

maandag 16 maart 2020

Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

In navolging van de oproep van de Brabantse overheden en in het verlengde van het PKN-protocol rondom het coronavirus zullen er in de periode tot en met Goede Vrijdag op 10 april geen kerkelijke activiteiten plaatsvinden.

Op deze manier hopen we optimale veiligheid te bieden aan alle gemeenteleden en waar mogelijk mee te werken aan maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. We volgen in deze de adviezen van de Protestantse Kerk in Nederland.

Wij blijven de landelijke ontwikkelingen volgen en nemen uiterlijk in week 15 een besluit voor de volgende periode. Houdt onze website in de gaten voor het laatste nieuws.

Namens de BMJ,

Gilbert Soselisa
Secretaris NGPMB